Obowiązek odśnieżania chodników

Powoli zbliża się zima, a wraz z nią szereg zimowych obowiązków. Pierwszy podstawowy obowiązek wynika z ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622 z późn. zm.). Ustawa ta określa m.in. obowiązki właścicieli nieruchomości, dotyczące utrzymania porządku i czystości (art. 1 pkt. 1).  Spójrzmy zatem na art. 5 ust. 1 pkt. 4 wspomnianej ustawy, który głosi, że „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez (…) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości”.  Widzimy wiec, że mamy obowiązek usuwać z chodnika przed swoją posesją  nie tylko śnieg, ale również wszelkie inne zanieczyszczenia. Chodzi o to, żeby chodnik przed naszym domem był schludny, a nade wszystko bezpieczny.  Pozostaje nam zadać pytanie, co jeśli nie jesteśmy właścicielami domu ale mieszkamy w nim na podstawie innego tytułu prawnego aniżeli prawo własności? Czy również wtedy musimy odśnieżać chodnik ? Ustawa nie pozostawia nam złudzeń precyzując w art. 2 ust. 1 pkt. 4, że obowiązek ten rozciąga się również na „współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością”.  Sprzątając chodnik przed naszą posesją pamiętajmy o tym, żeby śniegu nie zwalać na drogę publiczną, gdyż takie zachowanie jest niedopuszczalne. Chcąc ułatwić przechodniom życie możemy posypać chodnik solą lub piaskiem, jednak i tu musimy być ostrożni, gdyż nie posiadamy pełnej swobody w doborze środków. Wykaz środków, które możemy zastosować na chodniku znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach z 2005 r. (Nr 230, poz. 1960). Warto wiec zajrzeć do tego aktu prawnego zanim przystąpimy do realizacji naszych zimowych obowiązków.  Śnieg, który odgarniemy z chodnika przed naszym domem, powinien zostać zabrany przez właściwe służby działające na zlecenie gminy (art. 3 ust. 2 pkt. 11 ustawy o czystości i porządku w gminach).

Kiedy nie musimy odśnieżać chodnika ? Chociażby wtedy, gdy na chodniku dopuszczono płatny postój lub parkowanie samochodów (art. 5 ust. 1 pkt. 4 in fine ustawy o czystości i porządku w gminach). Wtedy wyręcza nas organ, który pobiera za takie parkowane opłaty. Nie odśnieżamy również chodnika, jeżeli znajduje się na nim przystanek autobusowy (art. 3 ust.2 pkt.12). Odśnieżanie drogi publicznej przed naszym domem, również nie należy do naszych obowiązków, gdyż spoczywa on na właścicielu drogi.

Niestety prawidłowe odśnieżenie chodnika to tylko połowa sukcesu, gdyż na tym nasze zimowe obowiązki się nie kończą. Musimy bowiem jeszcze usunąć zwisające z naszych dachów sople oraz śnieg zalegający na dachu, które stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia przechodniów, czy też bezpieczeństwa mienia, bądź środowiska. Powinność ta wynika z  przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane ( Dz.U 1994 Nr 89 poz. 414), a konkretnie z art. 61 ust.2.

Co w przypadku, kiedy nie dopełnimy naszych obowiązków? Konsekwencje mogą być rozmaite. Po pierwsze, nie utrzymując należytej czystości w obrębie swojej nieruchomości popełniamy wykroczenie z art. 117 Kodeksu Wykroczeń (Dz.U 1971 Nr 12 poz. 114), za które ustawodawca przewidział karę grzywny do 1500 złotych albo karę nagany. Prawo budowlane przewiduje jednak bardziej surowe konsekwencje niż Kodeks Wykroczeń. Otóż „Kto nie spełnia, określonego w art. 61, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”. Warto również pamiętać o odpowiedzialności cywilnoprawnej. Jeżeli przez nasze zaniedbanie w odśnieżaniu chodnika przechodzień poślizgnie się i np. złamie nogę ma prawo domagać się od właściciela nieruchomości stosownego odszkodowania obejmującego wszystkie powstałe z tego powodu koszty jak np. koszty leczenia, a w przypadku gdy stał się inwalidą, również koszty przygotowania do innego zawodu (art. 444 par.1 Kodeksu cywilnego). Natomiast „Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty” (art. 444 par.2 Kodeksu cywilnego).

Z takiej analizy przepisów możemy wysnuć następujące wnioski: po pierwsze obowiązek odśnieżania posesji został prawnie usankcjonowany przepisami rangi ustawowej,  po drugie – ustawodawca precyzyjnie określił jak mamy utrzymywać porządek w obrębie swojej nieruchomości i po trzecie – sankcje z powodu niedopełnienia naszych zimowych obowiązków wydają się stosunkowo poważne.  Zatem nie pozostaje nam nic innego jak tylko dostosować się do obowiązujących przepisów i dopilnować aby przejście  w obrębie naszej nieruchomości było bezpieczne.

 

Fot. AdDesigner.pl

Leave a Comment